top of page
Man in Suit Signing

אחריות ושירות

כל הפרויקט מכוסה באופן מקיף ומלא

אחריות על איכות ההתקנה 

ניתנת מ-ogc  אנרגי  ללא כל עלות למשך שנתיים, ובמסגרתה נטפל בכל בעיה או תקלה במערכת הסולארית (האחריות ניתנת להרחבה , אינה כוללת תחזוקה שוטפת) 

 

אחריות יצרן ניתנת לכל רכיב בנפרד ע"י היצרן:

פאנלים 10 שנות אחריות על החומרה ו-25 שנות אחריות על התפוקה.

ממיר 12 שנות אחריות עם אפשרות להרחבה.

פוליסות ביטוח אנו מפעילים סוג נרחב של פוליסות ביטוח עבור כל אתר כגון: ביטוח עבודות קבלניות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וצד ג’. 

bottom of page